[ Danh sách đăng ký MSH ]

Thông báo!

Gia đình đăng ký dịch vụ chăm sóc mộ theo các Gói  dịch vụ chăm sóc có thể kiểm tra danh sách đăng ký trong đó có: Gói dịch vụ, số lượng, vị trí lăng mộ, số lần thực hiện, thời gian thực hiện.
Đội dịch vụ Tang lễ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo ngày đăng ký của Gia đình. 
Gia đình có thể yêu cầu gửi Ảnh hoặc thông tin sau mỗi lần thực hiện. 

Mọi thông tin xin liên hệ: Hotline: 033.3825121